Hene - Premte 9:00 - 20:00

Të Shtunën 9:00 - 14:00

Tiranë

Rruga " Marko Boçari"

Çmimi: nga

Compare Listings

Këto terma dhe kushtet e përdorimit të Faqes www.atHome.al, së bashku me politiken e privatesise dhe shënimet e tjera dhe kushtet e postuara në Faqe, rregullojne aksesin dhe përdorimin e Faqes nga përdoruesit dhe përbëjnë një marrëveshje detyruese në mes të shfrytëzuesit dhe www.atHome.al. Aksesi në faqen e internetit nënkupton miratimin tuaj për Kushtet e Përdorimit, Politiken e Privatesise dhe shënime të tjera dhe kushtet postuar në faqe.

E drejta e autorit

Përmbajtja e faqes së internetit ( imazhet, grafika, markat, teksti, emrat agjenteve etj) janë pronësi atHome.al ose të palëve të treta/partnerëve dhe mbrohen nga ligjet përkatëse, Europiane dhe ato ndërkombëtare si dhe traktatet mbi pronën e Web Faqeve Online. Çdo kopjim, shpërndarje, transferim, procesim, krijim i punëve sekondare apo që keqinformon publikun lidhur me ofruesin e faqes së internetit është e ndaluar pa miratimin me shkrim të atHome.al.

Refuzimi

atHome.al bën çdo përpjekje për të siguar që përmbajtja dhe informacioni i shfaqur në faqen e internetit të jenë sa më të sakta të jetë e mundur, por nuk mban përgjegjësi për tërësinë e tyre dhe për përditësimin. Më tej nuk garanton që ofrimi i faqes së internetit do të jetë i pandërprerë apo pa asnjë gabim. Në asnjë rast atHome.al nuk mund të jetë përgjegjëse për ndonjë kërkesë civile apo të natyrës kriminale ose dëmtimi ( pozitiv  apo negativ) për vizitorët e faqes së internetit apo palëve të treta për shkak të ndonjë arsyeje lidhur me operimin apo përdorimin e faqes aktuale.